Love for Herning Fodbolddommer Klub

§ 1.

Klubbens navn er Herning Fodbolddommer Klub, stiftet den 23. maj 1951.

§ 2.

Klubbens formål er:

– at virke for dygtiggørelse af fodbolddommere, udviklere, vejledere og instruktører samt at være disse til moralsk støtte og faglig bistand,

– at varetage medlemmernes interesser over for boldspilunioner og dommerunioner,

– at udbrede kendskabet til og fortolkningen af fodboldlovene samt

– at medvirke til uddannelsen af nye fodbolddommere, udviklere, vejledere og instruktører.

§ 3

Som medlemmer kan kun optages de af DBU autoriserede fodbolddommere. Anmodning om optagelse stiles til dommerklubbens bestyrelse.

§ 4.

Kontingent og kampafgift fastsættes af generalforsamlingen for 1 år af gangen. Dette kontingent samt kontingent til DFU skal være betalt inden årets 15. februar. Kampafgift for tildelte kampe skal være betalt senest 1 måned efter modtagelse af kampafgift-opgørelsen fra Herning Fodbolddommer Klub.

Hvis disse frister overskrides tillægges et af bestyrelsen fastsat gebyr. Endvidere kan vedkommende slettes som medlem.

Intet medlem, som står i restance, kan udøve stemmeret på generalforsamlingen og klubbens dommerpåsætter må ikke tildele DGI-kampe til sådanne medlemmer.

Et medlem, der er slettet pga. enhver form for restance, skal betale et strafgebyr for at blive optaget som medlem igen. Dette gebyr fastsættes hvert år af bestyrelsen og fritager ikke medlemmet for at betale det skyldige restancebeløb.

§ 5.

Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 3, 4 eller 5 medlemmer: Formand, kasserer samt 1 til 3 bestyrelsesmedlemmer.

På klubbens generalforsamling foretages der hvert andet år valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer gældende for en periode på 2 år, og hvert andet år valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år, således 0 eller 1 bestyrelsesmedlem vælges i år med formandsvalg. 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i år med valg af kasserer. Formand og kasserer afgår således på skift hvert andet år.

Der vælges hvert år 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen imellem to generalforsamlinger, skal suppleanten indkaldes for resten af den pågældende periode.

Dommerpåsætteren er ansat af DBU-JYLLAND og virker for Herning Fodbolddommer Klub. Der afholdes evalueringsmøde med dommerpåsætteren hvert år. Dommerpåsætteren deltager i bestyrelsesmøderne efter behov.

Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt med næstformand og sekretær. Klubbens bestyrelse udpeger selv sine nødvendige udvalg / personer og udarbejder disses arbejdsgrundlag. Bestyrelsen udpeger selv personer som repræsentanter for dommerklubben i interne og eksterne udvalg.

På bestyrelsesmøde hvor der i tilfælde af afstemning opstår stemmelighed, vil formandens stemme være afgørende.

§ 6.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar. Indvarsling sker senest medio december året før dels på dommerklubbens hjemmeside samt ved udsendelse af mail eller brev til samtlige medlemmer. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, hvorefter disse udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens foranledning med 14 dages varsel, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt fremsender begæring herom til bestyrelsen vedlagt en dagsorden med de forslag, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal da senest 8 dage derefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 8.

Dommerpåsætteren fordeler kampene til medlemmerne. Intet medlem må selv aftale kampe, endsige dømme disse. Dette gælder både indefodbold-, privat- og turneringskampe, da man derved unddrager sig betaling af kampafgift.

Hvis et medlem dømmer kampe udenom klubben, kan medlemmet uden varsel ekskluderes af denne. Medlemmerne er pligtige til at dømme alle kampe, de får tildelt. Et medlem, der er forhindret i at dømme, skal straks meddele dommerpåsætteren dette. Sidste frist er 10 dage før, dette gælder også for hverdage.

Såfremt noget usædvanligt er forekommet i en kamp, hvor et medlem har fungeret som dommer, eller hvis et medlem får indanket en sag til DBU-JYLLAND, skal medlemmet senest 2 dage efter sende en kopi af sagsbeskrivelsen til klubbens formand.

§ 9.

Såfremt et medlem overtræder klubbens eller unionernes love eller i øvrigt ved sin adfærd giver anledning hertil, har klubbens bestyrelse ret til at ekskludere medlemmet. Et sådant medlem kan dog indanke eksklusionen for førstkommende generalforsamling, hvor den endelige afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed.

§ 10.

Foreningen kan ikke optage lån uden generalforsamlingen forud herfor har godkendt låneoptagelsen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

§ 11.

Forslag til ændringer eller tilføjelser til disse love skal behandles på en generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

 § 12.

Klubbens opløsning kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer herfor. Ved en sådan opløsning skal evt. overskydende midler tilfalde sportslige formål.

Disse love er vedtaget på den ordinære generalforsamling i Herning den 29. januar 2016.